Stvoření člověka a vtělení Krista

Jaký obraz a podoba, které byly uděleny Adam? Obraz a podoba nesmrtelného Boha, který přebývá v nepřístupném světle, které Paul podle Timoteovi?


 

Narození prvního člověka, se široce používá ve vědeckých fikcí složka: čas.

Bůh řekl: “Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho; a vládnout nad mořskými rybami a nad ptactvem nebeským, i nad hovady, a nade vší zemí, i nad všelikým zeměplazem se plazí na zemi. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu; obraz Boha stvořil ho; muže a ženu je stvořil” (Gn 1:26 -27).

Proto se musíme zeptat: jaký obraz a podoba, které byly uděleny Adam? Bůh dal Adamovi expresní obrazu a podobě nesmrtelného Boha, který přebývá v nepřístupném světle, které Paul podle Timoteovi “Kdo má, jen on sám má nesmrtelnost, a přebývá v nepřístupném světle; jehož žádný z lidí neviděl, nebo vidět: kterémužto čest a věčná moc Amen” (1 Tim 6:16); “Teď králi věčnému, nesmrtelnému, neviditelnému, jedinému moudrému Bohu budiž čest a sláva na věky věků. Amen” (1 Tim 1,17).

Ne!

Obraz, který byl dán k prvnímu člověku nebylo moc obraz nesmrtelné a neviditelného Boha, před tím, než bylo dáno Adamovi obraz Krista, který by měl přijít na svět. Kristus přišel na svět mužů v plnosti času, a to byla červená se stejným obrázkem, který byl dán k člověku, když stvořil Adama (Gal 4: 4).

Apoštol Pavel interpretaci Genesis 1, verš 26, to vyjádřil takto: “Smrt však vládla od Adama až po Mojžíše i nad těmi, kteříž nehřešili ku podobenství přestoupení Adamova, který je postava toho, který byl přijít” (Ř 5:14).

Ten, kdo by měl přijít, nebo že jeho projev je Ježíš Kristus, jednorozený Syn, že na začátku byla v lůně Otce a přišel na svět v plnosti času odhalí Otce, aby mužům. Je to víra, která byla odhalena (Gal 3,23).

Adam byl stvořen k obrazu toho, kterýž měl přijít, a ne jako Boha, který přebývá v nepřístupném světle, protože podobnost Boha se poskytuje pouze pro muže, kteří se znovu objeví s Kristem z mrtvých “Pokud jde o mě, hle, tvůj obličej justice, budu spokojený, když jsem se probudil v podobě” (Žalm 17:15); “Bůh stvořil člověka ke svému obrazu” (Gal 1,27).

Pro Ježíše, jednorozený Syn Boží přišel na svět, to bylo nutné, aby přirozený člověk, první Adam byl vytvořen (2 Sam 7:14; 1 Kor 15:45). Kristus musel být účastníkem z masa a krve prvního Adama, který ve všech věCech byl podobný muži (Žd 2:14, 17), takže když byl Adam vytvořen, byl udělil mu obraz Krista, který by měl přijítsvět, a nikoliv obraz oslaveného Krista.

Bůh je duch, v pořadí, první Adam byl vytvořen živou duši, se zvířecím těle a zemí, takže Adam neměl v Edenu podobnost neviditelného Boha. Co Adam dostal Boha v Edenu byl obraz toho, který by bylo nižší než andělé, člověk Kristus Ježíš (Židům 2: 7).

Dary Bůh nelituje, takže kdyby Bůh dal Adamovi v jeho podobě by bylo nemožné, aby Adamovi povahy poskytnuté k němu. Tam by bylo jako Adam vymanit ze své podstaty, jako andělé, že nepadl desvencilharam jeho přirozenosti (Řím 11:29).

Jako člověk, Ježíš byl ve všech účastníkem stejné věci, muži: maso, krev a podléhat stejnému studiích, přesto byl bez hříchu (Židům 04:15).

Ježíš byl zplozen Duchem svatým v lůně Panny Marie, odlišné od zbytku lidstva, který je v hříchu, protože odcizit Boha z lůna “jsem byl obsazen na tebe od života, ty jsi můj Bůh z lůna mé matky” (Ž 22:10); “Je-li zlý, odcizený od života jdou z cesty od narození, mluvení lži” (Žalm 58: 3).

Když Bůh řekl: “Učiňme člověka k obrazu našemu, podle naší podoby” (Gn 1,26), začal proces výroby člověk jako on, ale tato podobnost člověk dosáhne pouze tehdy, když věří v Krista, proto, že věřící budou ve shodě s obrazem Krista “, pro ty, kteří předem vyhlédl také předurčil, aby byli ve shodě s obrazem jeho Syna, aby tak on byl prvorozený mezi mnoha bratřími” (Římanům 8:29).

Je to proto, že podobnosti, která bude věnována mužům, kteří Ježíš řekl: “Můj Otec až dosavad dělá, a já pracovat” (Jan 05:17), i když Bůh odpočinul od všech jeho práci na sedmý den (Genesis 2: 3).

A Bůh odpočinul sedmého dne ve vztahu k práci této budovy, ale s ohledem na budoucí výrobky, to znamená, že nové stvoření, které není z tohoto světa, to stvoření, Otec a Syn pokračovat v práci “Ale Kristus přišel,velekněz dobrých věcí, skrze větší a dokonalejší stánek, ne rukou udělaný, to jest ne tohoto stavení” (Žd 9:11); “A toto slovo, Ještě jednou, světle ukazuje odstranění těchto věcí, protože z věcí, takže vlastnosti zůstaly” (Židům 12:27).

To je důvod, proč prorok Izajáš předpověděl: “Hle, já stvořím nová nebesa a novou zemi, a tam bude žádná vzpomínka na první věci, aniž vstoupí na srdce” (Izajáš 65:17; Izajáš 66:22; Zjevení 21: 1), a musíme počkat, “Nicméně jsme se, podle jeho slibu, očekáváme nová nebesa a novou zemi, kde přebývá spravedlnost” (2 Petr 3:13).

 

 

Je to skrze církev, že Bůh tvoří člověka po jeho obrazu. Oslavovaný Ježíš je výslovné obraz neviditelného Boha (Žd 1: 3), a ti, kteří věří, jsou generovány opět jako on, tak jako Bůh “Milovaní, nyní jsme děti Boží, a ještě nevyšlo objevit to, co budeme být, ale my víme, že když se objeví budeme jako on, neboť ho uvidíme, jak to je” (1 John 3: 2).

Stejně tak nemůžeme vidět, že všechny věci jsou předmětem Kristu, tak to není zřejmé, jak máme být, jedna věc je jistá, stejně jako jsme nesli obraz zvířete a pozemků, budeme přinese expresní obraz duchovního, podoba Ježíše Krista oslaven (Židům 2: 8; 2 Kor 15:48 -49).

Stejně jako ti, kteří věří v Krista, jsou pohřbeny podobu jeho smrti, když se znovu objeví znovu objeví nové stvoření, které čekají na neporušitelnost, protože pozemský svatostánek ještě rozbije (2 Korintským 5: 1 -4).

Ale když úplatný je oděn v domě, který je z nebe, budeme jako oslaveného Krista, a Krista, prvorozený z mnoha bratří mít Boha jako On “Kdo je jas jeho slávy, a vyjádřit obraz jeho osoby, a zdržuje všecko slovem mocnosti své, když měl by sám očištění od hříchů, usedl po pravici Božího majestátu na výsostech” (Židům 1: 3).

Pro přináší mnoho dětí slávě Boží bylo nutné, aby slovo Boží vstoupil do světa mužů účastníka všech věcí jeho tvorby (Židům 02:10).

Pro pochopení vztahu mezi Kristem a stvoření Adama, čtenář musí vzít v úvahu, že Ježíš, Boží slovo je pre-existující. Slovo Boží je větší než doba prostoru, a na začátku bude Word zaveden svět stvořil všechny věci, včetně člověka, prach ze země s rukama a foukal do jeho chřípí dech života. Udělal Adam obraz, který se projevuje když teofanicamente v Edenu.

“Theophany” je teologický termín používaný k popisu manifestace Boha v Bibli, které byly hmatatelné lidskými smysly.

Bůh řekl: “Učiňme člověka k našemu obrazu a podobě” (Gn 1:26), a pak věčné Slovo, které se člověka ke svému obrazu. Jak na to? Věčné Slovo, expresní obraz neviditelného Boha, který stvořil všechny věci, vzal hlínu prachu ze země a stvořil člověka jako na obrázku, že on sám by přišel na svět (Gn 1:27; Ef 3: 9; Židům 1 : 3 Žd 1:10 -12).

To je důvod, proč apoštol Pavel řekl, že Adam byl obraz toho, který měl přijít, protože podobnost toho, který vstal z mrtvých, je výhradním dědictví těla členů Krista.

Chcete-li prorokovat o vzkříšení Ježíše, král David poukazuje na to, že člověk Kristus za splněný, když obrazem Božím vstát z mrtvých, stejně jako znovu se objevujících s Kristem jako on “Pokud jde o mě, hle, tvůj obličej justice, budu spokojený, když jsem se probudil ve vaší podobu”(Žalm 17:15).

Žalm 8 je mesiášský, mluví o Kristu, věčné Slovo když se zavádí do světa. Žalm je chvála na věčné Slovo, který vyhrál jméno nad každé jméno “Proto také Bůh povýšil ho nade vše a dal mu jméno nad každé jméno” (Phil 2: 9; Ž 8: 1 ).

? Ježíš, když mluví s zákoníků a farizeů ukazuje, že verš 2 Žalm 8 o něm řekl: “A oni řekli jemu, uslyšíte, co to říká Ježíš jim řekl:, Ano, jste se nikdy nečetla úst nemluvňátek a kojenců prsa jsi dokonalosti chválu?” (Mt 21:16; Lk 00:44, Ž 8: 2).

Žalm uvádí, že nebesa, měsíc a hvězdy, dílo rukou věčného Slova, jak ukazuje spisovatel Židům: “A Ty, Pane, na počátku založil jsi založil zemi, i nebesa jsou dílem tvých rukou. Jsou zahyne, ale budeš snášet; A všechny z nich, jako je oblečení, zestárnout, a vrátit je až jako plášť, a změní. Ale ty jsi stejný, a léta tvá nikdy nepodaří” (Žd 1:10 -12; Ž 102: 25 -27).

Pak Žalm poukazuje na to, že věčné Slovo byl zaveden do světa v nižší poloze než andělé, ale i v lidském stavu, Boží Syn byl korunován Otce čest a slávu, pro všechny, který byl vytvořen byl pod vládou Krista “Co je člověk, že jsi naň pamětliv? a syn člověka, že ho navštívit? Za o něco nižší, než andělé dělali, a se ctí a slávou. Udělal jsi ho mít vládu nad dílem rukou svých; dáte vše, co pod nohama: Všechny ovce a skot, ano, a zvěř polní, ptáci ve vzduchu a mořské ryby, a vůbec přes ně nechodí po stezkách moří” (Žalm 8: 4 -8).

Žalm 8 v souladu s Boží návrhu obsaženého ve verši 26. Kapitoly 1. Knihy Genesis: “I řekl Bůh: Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho; a vládnout nad mořskými rybami a nad ptactvem nebeským, i nad hovady, a nade vší zemí, i nad všelikým zeměplazem se plazí na zemi” (Gn 1:26).

Ve vysvětlování Žalm 8, spisovatel Židům ukazuje, že muž, který “všechno podmanil pod nohy,” říká Kristus. Křesťané v době, kdy kdo viděl Ježíše v těle nemohl vidět, že všechny věci byly předmětem Kristu. Proto vysvětlení spisovatele k Židům: vidíme ještě všechny věci jsou předmětem ke Kristu, ale vidíme, že Kristus, který byl ošklivý nižší než andělé korunován slávou a ctí jako otec vystaveny všechny věci, které mu (Židům 2: 8 -9).

Kristus jsou všechny věci a podle toho, kdo je všechno tam je! Je to on, kdo udržuje všechny věci slovem své moci, protože to bylo děláno dědicem všeho a skrze něj byla provedena svět (Žd 1: 2, -3, Židům 2: 8 -10).

Claudio Crispim

Nasceu em Mato Grosso do Sul, Nova Andradina, em 1973. Aos 2 anos, sua família mudou-se para São Paulo, onde vive até hoje. O pai ‘in memória’ exerceu o oficio de motorista de ônibus coletivo e a mãe comerciante, ambos evangélicos. Claudio Crispim cursou o Bacharelado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública na Academia de Policia Militar do Barro Branco e, atualmente exerce a função de Capitão da Policia Militar do Estado de São Paulo. É casado com Jussara e é pai de dois filhos, Larissa e Vinícius. É articulista do Portal Estudo Bíblico (www.estudosbiblicos.org), com mais de 360 artigos publicados e distribuídos gratuitamente na web.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content